Archiv autora: karlinskyp

Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

23.5.2019, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze

2. Schválení účetní závěrky za rok 2018 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *

3. Aktuální stav situace nájemnice Rakušanové – výpověď z nájmu

4. Konec funkčního období předsedy družstva ke 14.8.2019-volba nového předsedy

5. Odstoupení Dominika Žigy, volba nového

6. Projednání a schválení rozsahu oprav v domech

7. Projednání a schválení postupu realizace půdních vestaveb

8. Různé – provozní záležitosti

9. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 6.5.2019

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav

 

Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

30.5.2017, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2016 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *
 3. Zpráva představenstva k proběhlé pasportizaci /k náhledu na www.sousede.cz/
 4. Seznámení s výběrem dodavatele kamerového systému, termín realizace
 5. Projednání a hlasování o podmínkách přijetí pana Fišera (věcné břemeno) za člena BD Karlínský přístav
 6. Informace o odstoupení člena představenstva M.Tošovského, zvolení nového člena
 7. Prezentace studie proveditelnosti půd, hlasování o nejvhodnější variantě /studie k prostudování na www.sousede.cz/
 8. Různé – provozní záležitosti
 9. Návrh p.  Horáčka: popelnice, umístění
 10. Návrh pí. Cibulkové: výzdoba na společných chodbách, schodišti a pavlačích
 11. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

 

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

 

 

V Praze dne 16.5.2017

 

 

 

 

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav

předsedkyně představenstva

Pozvánka na jednání členské schůze

Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na

15.6.2016, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (závěrka k dispozici na www.sousede.cz)
 3. Zpráva představenstva k proběhlým opravám a údržbě domu (instalace generálního klíče a čipového systému).
 4. Vyúčtování předaných čipů
 5. Projednání doplnění a úpravy osvětlení společných prostor domů
 6. Seznámení s aktuální situací okolo bytu nájemnice paní Rakušanové, schválení dalšího postupu
 7. Projednání a hlasování o umístění pamětní desky Pavla Liona
 8. Informace a posouzení cenových nabídek na instalaci kamerového systému
 9. Projednání návrhu p. Jareše a p. Červené – převod bytů do osobního vlastnictví
 10. Návrh p. Jareše – projednání ukončení pronájmu části dvora restauraci Karlínský přístav
 11. Návrh p. Jareše – hlasování o zachování zahrádky restaurace Karlínský přístav
 12. Návrh p. Chalupy a p. Červené – odstranění mříží v domě Sokolovská
 13. Návrhy p. Červené – projednání stavu sklepů, odprodeje půdních prostor, pořízení výtahu, úpravy vnitřních prostor, popelnice
 14. Informace o možnosti přijetí nového člena BD pana Kolčaby
 15. Různé – provozní záležitosti a další
 16. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA p. Černého, email: cerny@remaget.cz.

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat maximálně 1/3 členů družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se zejména nových členů BD).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 30.5.2016

Za BD Karlínský přístav

Petra Bičíková

předsedkyně představenstva

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

3.11.2015, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Informace představenstva o stavu účtů družstva a platební morálce členů
 3. Zpráva představenstva k hospodaření a proběhlým (plánovaným) opravám, údržbě domu
 4. Informace o uzavření dohody s MČ Praha 8 o zúčtování plnění služeb a provozních nákladů
 5. Informace o proběhlém pronájmu části dvora restauraci Karlínský přístav, vyhodnocení a projednání dalšího postupu v příštím roce
 6. Návrh na převedení zisku z pronájmu zahrádky do fondu oprav
 7. Seznámení s aktuální situací okolo bytu č. P107 nájemnice p. Rakušanové, projednání a schválení dalšího postupu
 8. Projednání a schválení instalace kamerového systému ve dvoře
 9. Seznámení s průběhem schůzky zástupců bytových družstev se zástupci MČ Praha 8, ohledně zrušení věcných břemen
 10. Informace o výběru systému generálního klíče
 11. Projednání a příp. rozhodnutí o možném prodeji půd
 12. Projednání pasportizace domů
 13. Projednání objednání velkoobjemového kontejneru a určení termínu vyklízení pavlačí a sklepních prostor
 14. Různé (provozní záležitosti, podněty apod.)
 15. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se i nových členů BD).

Těším se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 19. 10. 2015

Petra Bičíková

předsedkyně představenstva

 

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

27.4.2015,  restaurace VESUV (sklep), ŠALDOVA 34, PRAHA 8

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení nájemní smlouvy
 3. Schválení směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů
 4. Schválení smluv o převzetí  povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
 5. Projednání výše nájemného nečlenů Demeová, Rakušanová
 6. Projednání pronájmu části dvora restaurace Karlínský přístav (Charleston)
 7. Různé
 8. Závěr

 

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

 

Přítomnost co možná nejvyššího počtu členů nutná !!!! V průběhu členské schůze bychom rádi  podepsali nové nájemní smlouvy, směrnice atd.

 

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný víkend.

 

 

Petra Bičíková

Předsedkyně představenstva

V Praze dne 10.4.2015

Pozvánka na členskou schůzi BD Karlínský přístav

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na den 12.2.2015 do restaurace Karlínský přístav na adrese: Sokolovská 97/65, Praha 8 – Karlín.

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod. v suterénu uvedené restaurace, s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Projednání a schválení zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 283, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Karlín, obec Praha, ve prospěch Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 2949/14/5658
 3. Různé
 4. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Přítomnost co možná nejvyššího počtu členů/jejich zástupců nutná! O průběhu členské schůze bude pořízen notářský zápis.

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný den

V Praze dne 23.1.2015

Petra Bičíková

Předsedkyně představenstva

 

SPRÁVA DOMU

REMA, s.r.o. Molákova 574/32, 186 00 Praha 8
64573907   DIČ CZ64573907
e-mail: info@remaget.cz
tel.:
284817050  tel. účtárna: 284823970   fax: 284816071
Havarijní dispečink (mimo pracovní dobu):
603 417 679

V současné době pro vás pracují tito naši pracovníci:
Ing. Pavel Maget – jednatel společnosti je odpovědný za chod celé firmy. Specializuje se na technickou správu domů a zajišťování staveb na klíč.
e-mail: maget@remaget.cz

Hana Jančarová – je odpovědná za předpis nájmu, SIPO a vyúčtování služeb.
e-mail: jancarova@remaget.cz

Bc. Jiří Černý – je odpovědný za účetnictví a vedení ekonomiky domů.
e-mail: cerny@remaget.cz

Bořislava Drboutová – je odpovědná za kvalitu prováděného úklidu.
e-mail: drboutova@remaget.cz

Hana Krejčíková – zajišťuje bezproblémový provoz domů a provádí kontroly úklidu.
e-mail: krejcikova@remaget.cz

 • Pro nájemníky spravovaných domů slouží návštěvní hodiny:
  Po 14-17    Út, Čt, Pa 8-9    St 14-18
  Jinak dle telefonické dohody.

Spojení: trasa metra B zastávka Invalidovna. Nebo tramvaj z Palmovky či Florence na zastávku Invalidovna. Naše kancelář je v bytovém domě Molákova 574/32, který se nachází přímo za rezidencí EXPO u stanice metra.