Archiv pro rubriku: AKTUÁLNĚ

Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

23.5.2019, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze

2. Schválení účetní závěrky za rok 2018 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *

3. Aktuální stav situace nájemnice Rakušanové – výpověď z nájmu

4. Konec funkčního období předsedy družstva ke 14.8.2019-volba nového předsedy

5. Odstoupení Dominika Žigy, volba nového

6. Projednání a schválení rozsahu oprav v domech

7. Projednání a schválení postupu realizace půdních vestaveb

8. Různé – provozní záležitosti

9. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 6.5.2019

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav

 

Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

30.5.2017, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2016 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *
 3. Zpráva představenstva k proběhlé pasportizaci /k náhledu na www.sousede.cz/
 4. Seznámení s výběrem dodavatele kamerového systému, termín realizace
 5. Projednání a hlasování o podmínkách přijetí pana Fišera (věcné břemeno) za člena BD Karlínský přístav
 6. Informace o odstoupení člena představenstva M.Tošovského, zvolení nového člena
 7. Prezentace studie proveditelnosti půd, hlasování o nejvhodnější variantě /studie k prostudování na www.sousede.cz/
 8. Různé – provozní záležitosti
 9. Návrh p.  Horáčka: popelnice, umístění
 10. Návrh pí. Cibulkové: výzdoba na společných chodbách, schodišti a pavlačích
 11. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

 

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

 

 

V Praze dne 16.5.2017

 

 

 

 

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav

předsedkyně představenstva

Pozvánka na členskou schůzi BD Karlínský přístav

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na den 12.2.2015 do restaurace Karlínský přístav na adrese: Sokolovská 97/65, Praha 8 – Karlín.

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod. v suterénu uvedené restaurace, s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Projednání a schválení zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 283, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Karlín, obec Praha, ve prospěch Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 2949/14/5658
 3. Různé
 4. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Přítomnost co možná nejvyššího počtu členů/jejich zástupců nutná! O průběhu členské schůze bude pořízen notářský zápis.

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný den

V Praze dne 23.1.2015

Petra Bičíková

Předsedkyně představenstva

 

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

s ohledem na blížící se uzavření souboru smluv s Městskou částí Praha 8, zejména kupní smlouvy k nemovitostem, představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na den 21.10.2014 do restaurace Karlínský přístav na adrese: Sokolovská 97/65, Praha 8 – Karlín.

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod. s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze

2. Schválení programu

3. Zpráva představenstva o složených částkách na další členské vklady

4. Projednání financování koupě domu č.p. 97 na pozemku parc. č. 283 v k.ú. Karlín, obec Praha a schválení financujícího bankovního ústavu, výše úvěru, jeho účelu a zajištění

5. Projednání a schválení zřízení fondu oprav a pravidelných měsíčních příspěvků členů družstva

6. Různé

7. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Nabídky jednotlivých bankovních ústavů jsou uveřejněny na internetových stránkách bytového družstva.

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný den

V Praze dne 29.9.2014

Petra Bičíková

Předsedkyně