Pozvánka na členskou schůzi BD Karlínský přístav

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na den 12.2.2015 do restaurace Karlínský přístav na adrese: Sokolovská 97/65, Praha 8 – Karlín.

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod. v suterénu uvedené restaurace, s tímto programem jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
  2. Projednání a schválení zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 283, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. Karlín, obec Praha, ve prospěch Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 2949/14/5658
  3. Různé
  4. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Přítomnost co možná nejvyššího počtu členů/jejich zástupců nutná! O průběhu členské schůze bude pořízen notářský zápis.

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný den

V Praze dne 23.1.2015

Petra Bičíková

Předsedkyně představenstva