Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

23.5.2019, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze

2. Schválení účetní závěrky za rok 2018 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *

3. Aktuální stav situace nájemnice Rakušanové – výpověď z nájmu

4. Konec funkčního období předsedy družstva ke 14.8.2019-volba nového předsedy

5. Odstoupení Dominika Žigy, volba nového

6. Projednání a schválení rozsahu oprav v domech

7. Projednání a schválení postupu realizace půdních vestaveb

8. Různé – provozní záležitosti

9. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 6.5.2019

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav