Pozvánka

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

30.5.2017, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2016 /závěrka k dispozici na www.sousede.cz/ *
 3. Zpráva představenstva k proběhlé pasportizaci /k náhledu na www.sousede.cz/
 4. Seznámení s výběrem dodavatele kamerového systému, termín realizace
 5. Projednání a hlasování o podmínkách přijetí pana Fišera (věcné břemeno) za člena BD Karlínský přístav
 6. Informace o odstoupení člena představenstva M.Tošovského, zvolení nového člena
 7. Prezentace studie proveditelnosti půd, hlasování o nejvhodnější variantě /studie k prostudování na www.sousede.cz/
 8. Různé – provozní záležitosti
 9. Návrh p.  Horáčka: popelnice, umístění
 10. Návrh pí. Cibulkové: výzdoba na společných chodbách, schodišti a pavlačích
 11. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA, termín k domluvení na info@remaget.cz.

 

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se pouze nových členů BD).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

 

 

V Praze dne 16.5.2017

 

 

 

 

Petra Bičíková

Za BD Karlínský přístav

předsedkyně představenstva