Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

s ohledem na blížící se uzavření souboru smluv s Městskou částí Praha 8, zejména kupní smlouvy k nemovitostem, představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na den 21.10.2014 do restaurace Karlínský přístav na adrese: Sokolovská 97/65, Praha 8 – Karlín.

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod. s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů členské schůze

2. Schválení programu

3. Zpráva představenstva o složených částkách na další členské vklady

4. Projednání financování koupě domu č.p. 97 na pozemku parc. č. 283 v k.ú. Karlín, obec Praha a schválení financujícího bankovního ústavu, výše úvěru, jeho účelu a zajištění

5. Projednání a schválení zřízení fondu oprav a pravidelných měsíčních příspěvků členů družstva

6. Různé

7. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

Nabídky jednotlivých bankovních ústavů jsou uveřejněny na internetových stránkách bytového družstva.

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný den

V Praze dne 29.9.2014

Petra Bičíková

Předsedkyně