Pozvánka na jednání členské schůze

Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva na

15.6.2016, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (závěrka k dispozici na www.sousede.cz)
 3. Zpráva představenstva k proběhlým opravám a údržbě domu (instalace generálního klíče a čipového systému).
 4. Vyúčtování předaných čipů
 5. Projednání doplnění a úpravy osvětlení společných prostor domů
 6. Seznámení s aktuální situací okolo bytu nájemnice paní Rakušanové, schválení dalšího postupu
 7. Projednání a hlasování o umístění pamětní desky Pavla Liona
 8. Informace a posouzení cenových nabídek na instalaci kamerového systému
 9. Projednání návrhu p. Jareše a p. Červené – převod bytů do osobního vlastnictví
 10. Návrh p. Jareše – projednání ukončení pronájmu části dvora restauraci Karlínský přístav
 11. Návrh p. Jareše – hlasování o zachování zahrádky restaurace Karlínský přístav
 12. Návrh p. Chalupy a p. Červené – odstranění mříží v domě Sokolovská
 13. Návrhy p. Červené – projednání stavu sklepů, odprodeje půdních prostor, pořízení výtahu, úpravy vnitřních prostor, popelnice
 14. Informace o možnosti přijetí nového člena BD pana Kolčaby
 15. Různé – provozní záležitosti a další
 16. Závěr

* Účetní závěrka k dispozici na www.sousede.cz. Účetní doklady k nahlédnutí po předchozí domluvě u účetního správní firmy REMA p. Černého, email: cerny@remaget.cz.

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat maximálně 1/3 členů družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se zejména nových členů BD).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 30.5.2016

Za BD Karlínský přístav

Petra Bičíková

předsedkyně představenstva