Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

3.11.2015, Pizzeria Manna (sklep), Urxova 5, Praha 8-Karlín

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
 2. Informace představenstva o stavu účtů družstva a platební morálce členů
 3. Zpráva představenstva k hospodaření a proběhlým (plánovaným) opravám, údržbě domu
 4. Informace o uzavření dohody s MČ Praha 8 o zúčtování plnění služeb a provozních nákladů
 5. Informace o proběhlém pronájmu části dvora restauraci Karlínský přístav, vyhodnocení a projednání dalšího postupu v příštím roce
 6. Návrh na převedení zisku z pronájmu zahrádky do fondu oprav
 7. Seznámení s aktuální situací okolo bytu č. P107 nájemnice p. Rakušanové, projednání a schválení dalšího postupu
 8. Projednání a schválení instalace kamerového systému ve dvoře
 9. Seznámení s průběhem schůzky zástupců bytových družstev se zástupci MČ Praha 8, ohledně zrušení věcných břemen
 10. Informace o výběru systému generálního klíče
 11. Projednání a příp. rozhodnutí o možném prodeji půd
 12. Projednání pasportizace domů
 13. Projednání objednání velkoobjemového kontejneru a určení termínu vyklízení pavlačí a sklepních prostor
 14. Různé (provozní záležitosti, podněty apod.)
 15. Závěr

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jeden člen družstva může zastupovat pouze jednoho dalšího člena družstva. Doklady, prokazující totožnost, prosíme s sebou (týká se i nových členů BD).

Těším se na Vaši hojnou účast.

V Praze dne 19. 10. 2015

Petra Bičíková

předsedkyně představenstva