Pozvánka na jednání členské schůze Bytového družstva Karlínský přístav

sídlem: Praha 8, Sokolovská 97/65

Vážení členové,

představenstvo tímto svolává členskou schůzi uvedeného bytového družstva dne

27.4.2015,  restaurace VESUV (sklep), ŠALDOVA 34, PRAHA 8

Členská schůze se bude konat od 19:00 hod., s tímto programem jednání:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
  2. Schválení nájemní smlouvy
  3. Schválení směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů
  4. Schválení smluv o převzetí  povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
  5. Projednání výše nájemného nečlenů Demeová, Rakušanová
  6. Projednání pronájmu části dvora restaurace Karlínský přístav (Charleston)
  7. Různé
  8. Závěr

 

V případě manželů postačí přítomnost jednoho z nich. Pokud se nebudete moci dostavit, lze zmocnit jiného člena družstva, nebo třetí osobu a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.

 

Přítomnost co možná nejvyššího počtu členů nutná !!!! V průběhu členské schůze bychom rádi  podepsali nové nájemní smlouvy, směrnice atd.

 

Těším se na Vaši hojnou účast a přeji příjemný víkend.

 

 

Petra Bičíková

Předsedkyně představenstva

V Praze dne 10.4.2015